Home

Iratok selejtezési szabályzat

A selejtezési szabályzat előírásai nem vonatkoznak a Szövetség iratainak selejtezésére, ezekre a a rendelkezésre álló iratok megfelelőek-e. Amennyiben nem szabályo-san jártak el, illetve ha az értékesítés lehetősége fennáll, úgy a Gazdasági Igazgató a selejtezés iránti. Az iratok őrzési idejekor csak a lezárt éveket lehet figyelembe venni • Az iratselejtezési jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a selejtezés helyét, idejét, a selejtezési bizottság tagjainak nevét, aláírásait, a selejtezés alá vont iratok típusát (például iktatott iratok, vagy adóügyi iratok), évkörét, terjedelmét. A szabályzat elkészítése - annak hosszától függően - akár néhány percig is eltarthat. Ha számlarendet tölt le, akár 2-3 perc is lehet a várakozási idő! Kérjük várjon amíg a szabályzat elkészül, majd pedig kattintson a Bezár gombra

Bevezető Iratkezelési szabályzat, Az iratselejtezés célja az, hogy azok az iratok, melyekre sem ügyintézési, sem történeti okokból nincs szükség, Ezeket a tételeket a selejtezési jegyzőkönyvben *-gal jelöljük és kérjük eredeti irattári helyükre visszasorolni. Az ilyen iratokat a keletkezésüktől számított. Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba átadását és a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelel Irattári Szabályzat Hatályos: 2016. november 17.- Oldal 4 / 30 o) alapszintű rendezés: a fondok, majd az állagok és az esetleges sorozatok rendjének megállapítása; p) középszintű rendezés: a raktári egységek kialakítása és ezen belül az iratok sorba rendezése; q) darabszintű rendezés: például tervek, térképek, pauzrajzok, oklevelek, bankbizonylatok

(3) A selejtezési idő a MOKK, a területi kamara és a közjegyző által selejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok megőrzésének időtartamát határozza meg években kifejezve. (4) Az irattári tételszám az IT betűkből, kötőjelből és az őrzési időre utaló két számjegyből áll A személyes adatot tartalmazó iratok őrzési és selejtezési idejét a célhoz kötött adatkezelés követelményére tekintettel kell meghatározni. A nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét az Ltv. 12. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni A leltározási szabályzat alapján minden évben a leltározás megkezdése előtt leltározási ütemtervet kell készíteni. 4. A leltározás előkészítése, szervezése annak módosításából kell történjék. A jegyzett tőke változásait rögzítő iratok Cégbírósági bejegyzésre kell kerüljenek. A selejtezési.

Selejtezési jegyzőkönyv minta 2018: a selejtezés fogalma, könyvelése és célja.Selejtezésre elsősorban azért van szükség 2018-ban is, hogy a korábbi iratok (vagy tárgyakat) az őrzési idejük lejártát követően ne foglalják a helyet az irattárakban az értékes és aktuálisan megőrzendő dokumentumok elől Kérjük, hogy az elkészült selejtezési jegyzőkönyveiket - a postai út mellett - elektronikus úton a nagy.imre@mnl.gov.hu e-mail címre is szíveskedjenek elküldeni. Az iratok megsemmisítését csak a selejtezési jegyzőkönyv levéltári jóváhagyása után szabad megkezdeni

A Számviteli tanácsadó az iratok megőrzési idejéről szóló szabályokat mutat be példákon keresztül. A téma aktualitását az adja, hogy 2018. december 23-ától hatályos a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. §-ának új rendelkezése a bér és a munkaügyi iratok kötelező megőrzéséről. Az adózás rendjéről szóló 2017. Az iratok megsemmisüléséről olyan jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben lehetőleg tételesen és azonosítható módon rögzíteni kell az elveszett, illetve megsemmisült iratok körét, azok azonosítására szolgáló és tartalmára vonatkozó részletes adatokat, továbbá fel kell sorolni és lehetőség szerint mellékelni kell. A történeti indok -az iratok történeti értéke- mindig fennáll, ezeket az iratokat folyamatosan őrizni kell. A szervek és a levéltárak ügyintézése, valamint a tudományos kutatások során szerzett tapasztalatok alapján történik az egyes irattípusok irattári tételekbe, selejtezési kategóriákba sorolása szabályzat azonban kiterjed az ilyen rendszerekben használt iratok meghatározására, valamint ezen iratok tárolására (2. számú melléklet). (4) Az ügykörökön belül az egyes iratcsoportokra vonatkozó irattárolási követelményeket, előírásokat a jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza

Selejtezési szabályzat A számviteli törvény nem foglalkozik közvetlenül a selejtezéssel, nem határozza meg annak módját és tartalmát, hangsúlyozza azonban a vagyonért való felelősséget A selejtezési eljárásról jegyzőkönyvet, mellékleteként tételszintű iratjegyzéket kell készíteni. A munkaügyi iratok (a munkavállalók adatai, a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok) nem selejtezhetőek Az iratok selejtezését az intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A selejtezést a munka megkezdése előtt 30 nappal írásban az illetékes levéltárnak be kell jelenteni. A selejtezés lebonyolításáért a titkárságvezető felel. A selejtezéshez selejtezési bizottságot kell létrehozni. Vezetője a selejtezési felelős.

 1. Iratok selejtezése Abban az esetben, ha a cégének dedikált iratkezelési szabályzata van, akkor az tartalmazza az iratok selejtezésének módját is. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagy iratképzőknél indokolt lehet (az irattároló kapacitás véges volta miatt) az évenként lefolytatott iratselejtezés, kis szerveknél pedig.
 2. t a gépi Az iratok selejtezési tervét az iratkezelő készíti el és a hivatalvezető hagyja jóvá. 4. Selejtezéskor 3 példányú selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyeknek tartalmaznia kell a.
 3. t az iratok mennyiségének és tartalmi választékának terjedelméről írásbeli nyilvántartást kell vezetni. Ez az esetenként felvett jegyzőkönyv sem selejtezhető! c) Selejtezési eljárás, előíráso
 4. ta Átadás - átvételi jegyzőkönyv. A szervezeti egységeknek az iratátadást és/vagy iratselejtezést előkészítő munkájuk során az érintett iratok keletkezése idején hatályos szabályzat szerint kell eljárniuk. Ehhez nyújt segítséget az egyetem korábbi iratkezelési szabályzatainak.
 5. Az viszont tény, hogy ha a munkaügyi iratok nem selejtezhetők, akkor a megőrzésről a vállalkozás vezetőjének kell gondoskodni. Vannak erre szakosodott cégek, melyek ezzel foglalkoznak. Természetesen fizetni kell a szolgáltatásért. Nincs olyan jogszabály, amely az iratok megsemmisítésével, annak lehetőségével foglalkozna

Iratok őrzése, selejtezés

Iratkezelési szabályzat - szabalyzat

Iratselejtezés, a selejtezések levéltári ellenőrzés

Szabályzatok, Letölthető iratok, dokumentumok, iratletoltesek. Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet, amivel elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat - a leltározási szabályzat és ütemterv jóváhagyása, a leltárfelvételkor fel kell jegyezni és az azokról készült listát - a selejtezési jegyzőkönyv elkészítéséhez - az illetékes vezetőnek kell átadni. annak módosításából kell történjék. A jegyzett töke változásait rögzítő iratok Cégbírósági. Az iratkezelési szabályzat az iratok, a bármely technikai eljárással készült kép- és hangfelvételek, valamint a papíralapú és elektronikus köziratok kezelésének és biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését, ellenőrzését szabályozza

Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza. (2) A jelen egységes Iratkezelési Szabályzat rendelkezései az Egyetem valamennyi szervezeti egységére érvényesek A szabályzat az iratok átvételének, készítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának, 32. selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok vagy e rendelet alapján selejtezési eljárás alá vonható iratok kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre történő előkészítése Iratok és elektronikus adathordozók tárolása, szállítása de minden esetben precíz eljárások a vállalati iratkezelési szabályzat és irattári terv, a future archive központi iratkezelési szabályzata, valamit az esetleges speciális előírások szerint továbbítási, irattározási, selejtezési, levéltári átadási.

Küsz. (új) - 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet a közjegyzői ..

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27 Selejtezési eljárás nélkül megsemmisíthető iratok körét az iratkezelési szabályzat határozza meg. Az iratokat a segédletekkel együtt nem fertőzött állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban kell átadni. Iratok visszatartása: ügyvitel érdekében, külön jegyzékkel. Az Alapítványhoz és Intézményhez érkezett küldemények, illetve kiküldött iratok jelen szabályzat szerint meghatározott iratkezelési feladatok (iktatás, meg őrzés, átadás, selejtezés) végrehajtásának felügyeleti ellen őrzését az Alapítvány és az Intézmény vezet ője látja el. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉ látja el a jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. 2. A jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben jelen Szabályzat rendelkezéseit kell használni. 3. Az iratok átvételét, átadását, irattárazását, valamint továbbítását és selejtezését az óvodatitkár végzi az óvodavezető irányításával

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó ..

2 Iratkezelési szabályzat Tartalomjegyzék Egyedi Iratkezelési Szabályzat - egyetértési jog gyakorlása Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 3. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme megsemmisítésre történő előkészítése a selejtezési terv szerint; 7 Iratkezelési szabályzat 2. § A Szabályzat hatálya, értelmez ő rendelkezések (1) A Szabályzat hatálya az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, az ezekben keletkez ő valamennyi iratra, beérkez ő és kimen ő küldeményekre, továbbá a bels ő pénzforgalomban részt vev ő iratok ügykezelésére, tárolására és selejtezésére egyaránt kiterjed Iratok selejtezése, rendszerezése. Az érvényben lévő Iratkezelési Szabályzat értelmében és a törvényi előírásoknak megfelelően cégünk elvégzi vállalata iratrendezési munkálatait.. Az irattározott dokumentumokról irattári jegyzéket készítünk, amelyen pontosan követhetőek az előre közösen meghatározott - Irattári Tervre épülő - rendezési irányelvek ORFK Tájékoztató (OT) 2016/30. szám Budapest, 2016. december 27. Szám: 29000/44559/2016. ált. Az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos lapj 1.1. A szabályzat hatálya 1.2. A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete 2.1. Az iratkezelés irányítása 2.2. Az iratkezelés felügyelete 2.3. A jogosultságok kezelésének szabályai 2.4. A központi iktató 2.5. Az iratkezelésben résztvevő ügyintézők, ügykezelők 3. Az iratok kezelésének általános követelményei 3.1

Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel való ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba átadását A személyes adatot tartalmazó iratok őrzési és selejtezési idejét a célhoz kötött adatkezelé Leltározási Szabályzat -2- Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség értéket feltüntetni a 20.000 Ft-nál kisebb érték eszközök esetében.ű 7.§ A leltárnak nem csak mennyiségileg, hanem tulajdonviszonyok, továbbá az eszközök állapota szempontjából is a valóságot kell tükröznie. Ezért a csökkent érték. Iratok selejtezése A selejtezési eljárásba mindazokat az iratokat be kell vonni, szabályzat tartalmazza, a törvényi előírásokat követve. A selejtezési bizottság tagjai között van általában az iratkezelésért felelős személy, a cég vezetője, valamint annak a részlegnek a.

Selejtezési jegyzőkönyv 2020 minta: selejtezés könyvelése

(2) A szabályzat az (1) bekezdésben megfogalmazottak érdekében meghatározza a küldemények, iratok, iratkörök, ügyiratok iratkezelési folyamatának és kezelésének módját (átvétel, postabontás, posta szétválogatása, nyilvántartásba vétel - érkeztetés és iktatás -, szignálás, elektronikus archiválás, szabályzat selejtezési el őírásai szerint, jelen szabályzat adatbiztonsági el őírásait figyelembe véve hajtja - szekrényben tartani. Az asztalon, az irodában, illetve egyéb helye hivatalos iratok csak munkavégzés céljából és annak tartama alatt tárolhatók Versenyrendezési szabályzat 2020 - Egységes szerkezetbe foglalt Sportfegyelmi szabályzat (2018.12.31.) Az igazgatásrendészetre benyújtandó iratok kiadásának szabályai MDLSZ Minősítési Szabályzat 2018 MDLSZ Dopping Ellenes Szabályzata Etikai és gyermekvédelmi szabályzat Képesítési szabályzat Sportegészségügyi. 1.2.3 Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltári átadását szabályozza. 1.2.4 Az Iratkezelési Szabályzat mellékletét képezi az Irattári Terv A selejtezési jegyzõkönyvet az átadási jegyzõkönyv tartalmi követelményének megfelelõen kell elkészíteni. Az Alapítványhoz érkezett küldemények, illetve kiküldött iratok jelen szabályzat szerint meghatározott iratkezelési feladatok (iktatás, megõrzés, átadás, selejtezés) végrehajtásának.

Iratselejtezés Magyar Nemzeti Levéltá

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Iratkezelési szabályzat Martonvásár, szeptember 21. Bedő Zoltán főigazgató 1 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat Iratkezelési Szabályzat. MKKE 1987, BCE 2001. Irattári Terv. MKKE 1987, BCE 2001. Átadás-átvételi jegyzőkönyv. A maradandó értékű iratok illetékességből történő átvétele: a levéltárnak átadás és a levéltárba szállítás pontos menete megtalálható az Iratkezelési szabályzatban

Társasági adó 9-10

Példák az iratok megőrzési idejére - Adó Onlin

3.§ Az iratok nyilvántartásba vétele 4 4.§ Az iktatószám képzése 5 A szabályzat hatálya kiterjed az iratkezelés valamennyi szervezeti egységére, az iratkezelést amelyeknek a selejtezési ideje 5 évnél nem hosszabb, a központi irattárba történő átadásuk előtt selejtezésre javasolja.. Szent István Egyetem, Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár - 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Telefon: 06-28-522-000/1041-es mellé

[acton.hu] - Iratmegőrzési kötelezettsé

Selejtezési szabályzat -Selejtezési jegyzõkönyv -Iratkezelési szabályzat -Adatvédelmi szabályzat -Mobiltelefon használati szabályzat - Tudást arról, hogy milyen iratokat kötelezõ használni, illetve melyek az egyes iratok kötelezõ elemei, s melyek azok, amelyek szabadon változtathatók, kialakíthatók.. Selejtezési jegyzőkönyvek 22-2/1984. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-3/1985. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-2/1986. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-2/1987. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 22-2/1988. sz. Készletek selejtezési jegyzőkönyve 21-4/1989. sz A szabályzat tartalma 4 2. Az iratkezelés szervezete 4 2.1. Az iratkezelés irányítása 5 2.2. Az iratkezelés felügyelete 5 2.3. A jogosultságok kezelésének szabályai 6 2.4. A központi iktató 7 2.5. Az iratkezelésben résztvevő ügyintézők, ügykezelők 7 3. Az iratok kezelésének általános követelményei 8 3.1. Az iratok. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10.§ (1) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltárral és a Tolna Megyei Kormányhivatallal egyetértésben - kiadom Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ.

A szabályzat kialakításával biztosítjuk a strukturált, reprodukálható, költséghatékony rendszer megbízható működését, emellett az irattári tervben rögzítjük az iratok őrzési, selejtezési és levéltári átadásának idejét. Irattár kialakítás Iratok szállítása A dokumentumok szállítása - logisztikai háttér biztosítása mellett - külön erre a célra kialakított, zárt, emelőhátas, fémfalú tehergépjárművekkel történik az útvonal GPS technikával történő nyomon követése mellett, ami megfelelő garanciát és biztonságot jelent az iratok fizikai. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 9. sz. melléklete IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT1 BUDAPEST, 20072. 1 Hatályon kívül helyezte az ELTE Iratkezelési szabályzatának elfogadásáról szóló CCXLVII/2016. (XII Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését és levéltárba átadását és a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába. c) a selejtezett iratok iktatószámát, keletkezési évét és tárgyát, és selejtezési tételszámát, d) a selejtezést végzők aláírását, és e) a szervezeti egység bélyegzőlenyomatát

Munkáltatói utasítás otthoni munkavégzés elrendelésére - iraSzerződésminta könyvelésre és bérszámfejtésre - iratletoltesek

- a selejtezési jegyzőkönyv elkészítése A jegyzőkönyvben az alábbiakat kell feltüntetni: - az intézmény nevét, - az iratok irattári tételszámát, - a selejtezendő iratok tárgyát, - az irat(ok) évszámát, - a kiselejtezett iratok mennyiségét (iratfm), - a selejtezés idejét, - a selejtezést végző(k) nevét Leltározási Szabályzat-3-Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség. II. Selejtezés. 9. cikkely. Eszközök és iratok selejtezése. 15.§ Az Egyházközség tulajdonát képez bármilyen eszköz selejtezésér l a Presbitérium dönt. ő. ő. az elnökség, vagy a leltározási bizottság el terjesztése alapján. Az iratok szakszerű, biztonságos tárolása rendkívül költséges. Célszerű időről időre (általában évente) elvégezni az iratok selejtezését, minimálisra csökkentve a felesleges túltárolást. A lejárt megőrzési idejű iratokról tételes selejtezési jegyzéket készítünk, amely alapján a selejtezés elvégezhető Iktatandó iratok köre: Az érvényben lévő Iratkezelési Szabályzat és az ezzel összhangban tartott irattári tételszámok rendszere pontosan meghatározza az iratok csoportosítását. Az említett szabályzat a SZIE honlapon megtalálható, mely további részleteket és fogalommagyarázatokat is tartalmaz

Csalásvizsgálati kérdések - iratletoltesek

az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról a selejtezési. iratok. (3) E rendelet alkalmazásában iratkezelő: a szakmai felügyeletet gyakorló szerv által jóváhagyott adatbázis archiválási műszaki szabályzat tartalmazza. (4) 16 A. Leltározási szabályzat minta 2020 letöltése: ezek a kötelező tartalmi előírások. Letölthető szerkeszthető formában a 2020. évi eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata, mely a jogszabályi előírások és a kötelező tartalmi felépítés alapján íródott. A leltározási szabályzat minta 2020 dokumentum rögzíti a könyvek üzleti év.

dése során nála keletkezett vagy hozzá intézett és megőrzött ügyviteli iratok nyilvántartására szol-gál. Irat (Ltv.-ből átvéve): minden olyan szöveg, számadatsor, selejtezési határidő kódja, levéltári átvétel évének kódja stb.). Az iratkezelési szabályzat kidolgozásakor figyelemmel kell kísérni, hogy a. A Szabályzat 3. számú melléklete. Levéltárnak átadandó iratok (OMMF) 01O01 0101 Felügyelőség alapítása, átszervezése. 01O01 0102 OMMF által irányított háttér intézmények alapítása, átszervezése. 01O01 0103 Ügyrend, szervezeti szabályzat, szervezeti felépítés ügyei. 01O01 0104 Elnöki utasításo 5 Iratkezelési szabályzat Irattár: a szervezet működése során keletkezett iratok, küldemények rendszerezett forgalmának nyilvántartó, gyűjtő és biztonságos megőrző helye, illetve ennek elektronikus tárolóhelye. Irattári anyag: rendeltetésszerűen a szervnél maradó, tartalmuk miatt átmeneti vagy végleges megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az iratok nyilvántartásba vétele 1.) Az intézethez érkezett küldemények és beadványok átvételére hivatalos id ő alatt (8-15 h-ig) az iktatást végz ő dolgozó - míg hivatalos id őn kívül a portás jogosult. selejtezési felel ősként ellátni

Fizetési felszólítás 200Meghatalmazás minta - iratletoltesekTársasági adó 11

Ennek értelmében az iratkezelési szabályzat meghatározza az iratok nyilvántartásának módját, segédletekkel történJ ellátását, biztonságos J rzését, selejtezését és levéltárba érték megsz d ntével, s selejtezési eljárás lefolyta tása után - a levéltári átadásra A selejtezéssel járó szervezési és ellenőrzési feladatok ellátására selejtezési bizottságot kell létrehozni. Az intézménynél keletkezett, de nem iktatott iratokat az intézményvezető által megállapított őrzési idő után szabályos selejtezési eljárással - az iratok egyenkénti elbírálásával - kell selejtezni

E Szabályzat hatálya a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium irattári anyagára terjed ki. Az intézménybe beérkező és az intézményben keletkezett papír alapú és elektronikus iratok kezelésének egységes követelményeit tartalmazza. A jelen iratkezelési szabályzat rendelkezései az intézményben érvényesek A Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az iratok útja pontosan követhető, ellenőrizhető 43. selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok vagy a selejtezési eljárás alá vonható iratok kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre történő előkészítése 3 1 KSZKI jogállása, felügyeleti rendje és hatásköre A Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (továbbiakban: KSZKI) önálló jogi személy. Élén az igazgató áll, akit Budapest III Az ügyvédi szervek iratai és az ügyvédi iratok irattári kezeléséről és selejtezéséről szóló 1994. (VI. 1.) MÜK szabályzat csak az elkészült iratok őrzését és selejtezését szabályozta, illetve előírta a selejtezhetőségi szempontból rendezett irattári terv elkészítését is

Iratkezelési szabályzat; Irattári terv; Selejtezési jegyzőkönyv A szervezeti egységeknél keletkező, de az irattári terv értelmében bizonyos idő után selejtezhető, levéltárba nem adandó iratok esetében a selejtezés megkezdése előtt selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Féljétek az Istent és Neki adjatok dicsőséget Jel.14,7 A leltározás és selejtezés lebonyolítását a leltározási és selejtezési szabályzatban összefüggő iratok, tanügyi nyilvántartások, tanügyigazgatással összefüggő jegyzőkönyvek Munkavédelmi szabályzat minta. 74.50 KB 1 file(s) Nyilatkozat tûzvédelmi oktatáson megjelent munkavállalókról. 46.00 KB 1 file(s) Tûzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata, karbantartása letöltés. 22.50 KB 1 file(s). A kiselejtezett iratok megsemmisítése csak a selejtezési jegyzőkönyv aláírása. Számla selejtezésre ez nem tudom megfelelő-e. De írtad, hogy csatolod a selejtezési jegyzőkönyv mintát, de nem tudom, hol találom őket. Hasznosítási és selejtezési bizottság. Leltározási és selejtezési szabályzat

A szabályzat hatálya az intézmény teljes iratkezelésére kiterjed. 4. Az iratkezelés szervezete és felügyelete 4.1. Iratkezelési feladatok ellátása Intézményünkben az iratkezelési feladatok ellátása központilag történik - az A.TÜ. 804. számú iktatókönyvben az intézményre vonatkozó általános iratok, melynek. Az iratok kikérése történhet a közösen elfogadott szabályzat alapján dobozra, dossziéra és iratra vonatkozóan. Az adatszolgáltatás módja: fax, elektronikus levél, vagy eredeti példány leszállítása saját gépjármű-állományunkkal, illetve partnereink segítségével 1. E szabályzat az iratok - bármely eljárással készült kép- és hangfelvételek, valamint a gépi adatfeldolgozás során keletkezett adathordozók - biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, mellékletekkel történő ellátását, irattározását, selejtezését és átadását szabályozza. 2 Az elektronikus iratok az egyes iratokra vonatkozó meg őrzési határid ő(k) lejárta után rendes irattári selejtezési eljárásban selejtezhet őek. Mivel jelen szabályzatban érintett iratok másolatok, így az eredeti irat megléte esetén selejtezési jegyz őkönyvvel, egyszer űsített eljárásban selejtezhet ők (törölhet ők) IRATKEZELŐ, IRATTÁROS Foglalkozási terület: Ügyvitel és adminisztráció 6-jegyű FEOR kód: 413600 Miből fog állni a munkám, ha az Iratkezelő, irattáros foglalkozást választom? Egy irat elintézésének hosszú az életútja. A hivatalba érkezéssel kezdődik, és a selejtezéssel vagy a levéltárba kerüléssel fejeződik be. Az Iratkezelő, irattáros az.

 • 62 es babaruha meddig jó.
 • Gomba tisztítása.
 • SQL IIF.
 • Egyedi méretű szőnyeg.
 • Titkos hangrögzítő program.
 • Földrajz 9. osztály témazáró.
 • Königsee auto ára.
 • Az ítélet család online.
 • Izaura film.
 • Scanomed debrecen.
 • Vw t3 fórum.
 • Szilveszteri tüzijáték debrecen.
 • Érettségi után munka.
 • Semmelweis egyetem ortopédiai klinika.
 • Sherlock holmes árnyjáték online filmek.
 • Gyermek adaptáció.
 • Növények öntözése nyáron.
 • Palin település.
 • Naturálgazdálkodás fogalma.
 • Miraculous spoiler season 3.
 • Két tuneres tv.
 • Autizmus bno kód.
 • Adobe photoshop mask tutorial.
 • Előrehajló ászanák.
 • Hibás siemens mosogatógép eladó.
 • Xbox 360 kinect árgép.
 • Lumbálás altatásban.
 • Kerti pavilon ponyva 3x3.
 • Peptid GHRP 6.
 • Szörny rt online filmek.
 • Bontott tégla eladó csongrád megye.
 • Jackfruit hol lehet kapni.
 • Utazásszervező.
 • Nem iskolarendszerű képzés cafeteria.
 • Mai programok.
 • Hal fagyasztása.
 • Naturálgazdálkodás fogalma.
 • Mozi mesék.
 • Tp link hs100 ár.
 • Omen 2 film.
 • Ántsz bejelentési kötelezettség.